Säännöt

Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimenä on Etelä-Karjalan karjalaisseurojen piiri ry, ja sen kotipaikkana on Lappeenranta.

2 §

Piirin tarkoituksena on olla yhdyselimenä alueensa karjalaisyhteisöjen ja Karjalan Liitto r.y.:n välillä, tehostaa alueellaan toimivien karjalaisyhteisöjen yhteistoimintaa, tehdä tunnetuksi Karjalaa ja karjalaisia koskevia kysymyksiä, vaalia karjalaista kulttuuria sekä toimia muulla tavoin alueensa karjalaisten taloudellisen, sosiaalisen ja henkisen aseman tukemiseksi.
Piiri kuuluu jäsenenä Karjalan liitto r.y.:hyn.

3 §

Piiri toteuttaa tarkoitustaan:

  1. Tekemällä aloitteita, jotka tarkoittavat karjalaisten taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojen parantamista;
  2. harjoittamalla ohjaus- ja neuvontatoimintaa;
  3. avustamalla henkilöitä ja yhteisöjä karjalaisten olojen parantamista tarkoittavissa tehtävissä, antamalla lausuntoja ja suorittamalla eri yhteisöjen sille uskomia tehtäviä;
  4. toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ynnä muita valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia;
  5. harjoittamalla julkaisutoimintaa;
  6. ylläpitämällä kerho- ja kokoushuoneistoa;
  7. harjoittamalla nuoriso- sekä varhaisnuorisotoimintaa.


4 §

Piirillä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, kahvila- ja ravintolaliikettä ja panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

5 §

Piirin jäseneksi pääsee jokainen rekisteröity karjalaisyhteisö, joka toimii Etelä-Karjalan karjalaisseurojen piiri ry:n alueella, on Karjalan Liitto r.y.:n jäsen ja jonka piirin hallitus on jäseneksi hyväksynyt. Jäsenmaksun suuruuden määrää syyskokous.
Jäsenen, joka muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta tai piirin ulkopuolella vaikeuttaa sen toimintaa, on piirin hallitus oikeutettu erottamaan piiristä.
Piirin tarkoitusperien hyväksi erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön piirin hallitus voi varsinaisessa kokouksessa kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäsenekseen.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

6 §

Piirin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolmeksi vuodeksi valitut vähintään 6 ja enintään 12 varsinaista jäsentä sekä viimeksimainittujen varajäsenet.
Jäsenistä eroaa ensimmäisenä ja toisena vuotena kolmannes (1/3) aluksi arvan sitten vuoron mukaan.
Hallitus valitsee sihterin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ha 4 jäsenen saapuvilla ollessa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

7 §

Piirin nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

8 §

Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut piirin hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun 15. päivää jätettävä piirin tilintarkastajille, joiden vähintäin kaksi viikkoa ennen piirin kevätkokousta antaa hallitukselle kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan piirin hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

9 §

Päätäntäoikeutta piirin kokouksissa käyttävät piirin jäsenyhteisön edustajat. Piirin kokouksiin ovat piirin jäsenyhteisöt oikeutetut lähettämään yhden edustajan jokaista alkavaa 100 jäsentä kohti.

Kullakin edustajalla on yksi ääni.

10 §

Varsinaisia kokouksia on kaksi, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään vuosittain viimeistään maaliskuussa ja syyskokous viimeistään lokakuussa. Muita kokouksia pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjeellisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten anoo.

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjeellisesti toimitetuilla kutsuilla. Kokouskutsuissa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

11 §

käsitellään kevätkokouksen asialista. Pykälän viimeisenä kohtana on: Käsitellään asiat, jotka joku piirin jäsenyhteisöistä on kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

12 §

käsitellään syyskokouksen asialista. Pykälän viimeisenä kohtana on: Käsitellään asiat, jotka joku piirin jäsenyhteisöistä on kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

13 §

Piirin sääntöjen muuttamisesta ja piirin purkamisesta tehty esitys on siirrettävä seuraavaan kokoukseen, jos vähintäin kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.
Seuraava kokous voidaan pitää aikaisintaan kuukauden kuluttua.

14 §

Jos piiri purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun piirin velat on maksettu, piirin toimialueella asuvan karjalaisen väen hyväksi tavalla, josta viimeinen piirin kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava Karjalan liitto r.y.:lle samaan tarkoitukseen käytettäväksi.